Revízie plynových kotlov

 

Revízia plynového kotla alebo inak odborná prehliadka a skúška vyhradeného technického zariadenia plynového je bezpečnostná kontrola kotla, vrátane plynového napojenia kotla po uzáver spotrebiča.
V bežnej praxi sa revízia kotla a servisná prehliadka kotla mylne považujú za identické činnosti. V skutočnosti ide o dve úplne odlišné činnosti s rôznym rozsahom prác. Majitelia firiem kde sa nachádza VTZ plynové sú povinný podľa zákona  124/2006 Z.z. raz ročne dať zrevidovať svoje zariadenie kvoli zabezpečeniu požiadavky BOZP.
Revíziu plynového zariadenia smie vykonať jedine pracovník s osvedčením podľa §16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
Pozor ! Prehliadka vykonaná servisným technikom nenahrádza revíznu prehliadku zariadenia. Ak si u nás objednáte servisnú prehliadku, revízia plynového kotla je cenovo výhodnejšia. 

Revízia kotla pozostáva

 • Meranie úniku zemného plynu
 • Kontrola pripojenia a umiestnenia plynových spotrebičov
 • Kontrola  funkčnosti a osadenia uzáverov plynu
 • Kontrola  plynotesnosti rozoberateľných spojov
 • Kontrola spaľovania zemného plynu
 • Kontrola oxidu uhoľnatého – CO
 • Kontrola ovládacích prvkov
 • Kontrola bezpečnostných a zabezpečovacích prvkov
 • Kontrola osadenia spotrebiča
 • Vystavenie revíznej správy
 • Termíny na odstránenie zistených závad 
Merania sú vykonané s najmodernejšími prístrojmi a meradlami. Správne naplánovaná a odborne vykonaná revízia plynového zariadenia vo Vašom objekte, robí Váš domov - prevádzku bezpečnejšími a Vaše zariadenie spoľahlivejším.