Uvedenie plynového zariadenia do prevádzky

UDP nového kotla spočíva v nastavení regulácie a teplotného spádu kotla podľa požiadaviek zákazníka resp. montážnej firmy a daným podmienkam stavby. Analýza spaľovania vrámci UDP kondenzačných kotlov sa vykoná analyzátorom spalín a následne sa vystaví Protokol o nameraných hodnotách. UDP nízkoteplotných kotlov spočíva v nastavení tlakov plynu na horák podľa manuálu výrobcu zariadenia. Taktiež sa preverí tesnosť prípojky plynu plynovým detektorom a vstupných tlakov plynu do zariadenia. V prípade potreby UDP zahŕňa aj montáž priestorových termostatov, montáž vonkajších čidiel / ekvitermickej regulácie /.
UDP taktiež zahŕňa poučenie zákazníka o obsluhe nového zariadenia.